САБИ САНИ СГВЫ ЙЫГЬТЫЦІУАМ

САБИ САНИ СГВЫ ЙЫГЬТЫЦІУАМ

Азазаъаща пшдза зызбжьаз, нхаралагьи унагІвалагьи йшвапхаз саби
сани сбзазара апны рахІа йгІвычІвгІвыс хъадаз
шракІву схІварыквын,
йгІазгвнымгІвуаш дгьаъамзапІ. ЙалкІгІата, ауат
рымшква ангІаргванхауа
гвалагІваласра ду гІасылазцІауа ахъвыцраква сызгІашІыцхитІ.
Асквш 1928, мартІ а 25
ййыз саба АПСА СултІан
Алимырза йпа йынцІра
шабгаз «Кубань» колхоз
Къарапагва кытла ахъвшара апны бухгалтер хъадата дынхатІ, «КъарчаЧеркесла гІатгара змаз
акыт млыкврхІара анхагIвы» ЧІахІра хьзы данкъвгагІвын. ПІатІу дула зыхьыз рхІвуз, йгвыцкьаз,
згвбайара гІвына амамыз дгІвычІвгІвысын.
Асквш 1928, мартІ а 30
ййыз сан АПСА (Дагвжвей) Цацма ГІальым
йпхІа хІунагІва атшгІва
дахчагІв цІабыргыта дгІабзазатІ.
ХІаби хІани сквш 50
айхІа йацбзазатI, азаджв
азаджв хвыта йзибуз зынгьи йгьырчвдымрыдзтІ.
ХІунагІва йанакІвызлакІгьи пхарали тынчрали
йырчвын, сасчва хIымамкІва йгьымцузтІ. Ражва
гвапа хвыцгьи дугьи гІахънакъьалуан. Ауаса ауат
ргвы зрычкІвыныз гІаншарагьи йалапштІ – хыгІвпачва ыцІарцІатІ. ЛдзгІарипхьадза рымщтахь тшгьрызгІабымтхуазтІ, ауаса АлахІ
йгІарыквицІазла йразыта
йырзыгІанхаз ахыгІв гІаричва ргватра зынгьи
йыгьхІыгдмырхатІ.
ХІащахІба МухІамад
дуыхвагІвпІ, хвгІвысабичва драбапІ; Ирина – «Россия Федерацияла гІатгара зму азгІвадарахчара
йагъьу анхагІвы», «Къарча-Черкесла гІатгара зму
азгІвадарахчара анхагІвы»
чІахІра хьызква дрынкъвгагІвыпІ, ареспублика
профсоюзква радкІылара артшхъвагаква щардата йлымапІ, сквш 30
цІуата Черкесск город
«ЦхърагІара ласы» къвырльыкъвхарта дынхитІ. Ауи
ачымазагІвква бзи дырбитІ, лъачІвагІадырра йгьи
жьыхьрата йрызлыму рыхъазла хвду лыквырцІитІ.
Саргьи йхІаракІу дырра ъасыму, уахьчІвала
ареспублика музей апны
наука нхагІв ахІбата съазынхауа сани саби йгІасыларцІаз ахІальква йырбзирата йспхьадзитІ.
АгІариква хІыхъазла
хІани хІаби гІвычІвгІвысагІара, гвхътІыра, бзазара
азгІашыкъра, гвчІагІвра
злаз уагІан. ХІаба йыла
хврышква хІальальрата
йыртаз гІвына гьамамызтІ.
Йпшдзаз, йгвакІваз сан
бжьагажвата йгІахІалхІвлуз рыуа закІгьи гьсхъаштылхуам. УахьчІвала сара йдухаз спа тшанизынасырхауа агІан апхъапхъа «сани саби ари аъаща апны йырхІварызйа?»-хІва схъвыцитІ. Ауат
анцІрала швапхата йсзыгІанхатІ. «Ссабиква рапш
заджвгьи йыгьйымам» –
лхІвалун хІмама. Ауи дгІващун. «ХІаби хІани швапш
адуней йгьыквым», –
расхІврын сара ауат уахьчІва.
Съанхауа ареспублика музей апны агІарбараква радгалра садынхалуата ГІвадахь Россия
ауацІала шІыпІа щарда
гІамыздатІ. СангІахъынхІвыхрыз – уахъынлазтІ,
тшынлазтІ, кІапІикІаквакІ
рахІагьи сзыгІанымхаргІатІ, сымчІвауа йгьи сымгылуа саби сани рпныла
сгвжважвун. ХІхакв чкІвын
сщапІы штазгуз агІвыджьгьи гвыргъьауа йшгІаспшІалуаз сыла йгьыцІцІуам, ауи азаман бзи
швабыжта саздзышитІ.
АлахІ йсызйыргІварагІатІ,
ауаса уыжвгІандзарагьи
ауат шсымахым сгьзащцум. Сабаду, сан лаба
Дагвжвей ГІальым, дайфандын. Ауи ари йсхІвауа
ажваква йымгвапхарнысгьи ауашын. АпхьагІвчвагьи швгвы гІасшвымрабгъан.
Абаза уагІахъа турых
байа йгьи заджвгьи йапшым культура хIымапІ.
Йауа ухІварыквын, йапшым заман тлаханипхьадзагьи агІвычІвгІвыс
бзиквала ракІвпІ йызлалу. Ауат йрапшу ауагІа
бзиква йрыуан сангьи сабагьи. Къалата йыгІбуз
хІаба асквш 2002 агІан
адуней йхІваджьтІ. ХІан
ауи йымщтахь 11 сквша
гІанылцІытІ, асквш 2013
агІан хІгІанылжьтІ. Ауат
хІгвы аущтта хІъагІадзындыргылыз хІхакв зынгьи
йыгьхІрымцырум, рпхара ъагІанхаз ауи ашта
хІсабиквагьи хІыцта щардала тшазхІкІкІлитІ. Ауи
ашта акІвпІ хІпсы зыртынчуа
Источник: riakchr.ru

Опубликовал(а)kchr24
Предыдущая запись
«ХIАЦАЦХЪРАГIУЗТЫН, ХIЫЛШАРАКВА ЩАРДАЗЛУШТI»
Следующая запись
АНКЪВАКЪВРА ЙАПХЪАГЫЛАГIВХАЗ ЙРАЙХIВАХIВТI