НОГАЙДЫНЪ ЮЛДЫЗЫ ЭМ МИЛЛЕТ ОЬКТЕМИ АСИЯТ

НОГАЙДЫНЪ ЮЛДЫЗЫ ЭМ МИЛЛЕТ ОЬКТЕМИ АСИЯТ

Ногайдынъ юлдызы,
ногайдынъ оьктеми, ногайдынъ коьнъил булагы…Сондай йылы соьзлерди, яркын сезимлерди
халкымыздынъ айтувлы
йыршысы Асият Кумратова аьр кимнинъ юрегинде тувдырады. Мине
алпыс йылдан артык заманды зегенли ердесимиз
оьзининъ оьнерш илик
усталыгы ман ногайдынъ
атын маданият аспанында айттырып эм данъклап келеятыр.
Я злы кты нъ шешекей
атып, тоьгерек як янланып,
коьркленип баслаган шагында, коькек айынынъ басында Асият Сулеймановна
дуныяга энген. Белки, онынъ
зегенлиги «язлык куьннинъ
йылувлык себип баслаган
саьвлелериннен, ясыл куьйиз болып ерди каплаган
оьленнен, куслардынъ куванышлы сарнавларыннан»
кепленген болар. Тектабиат
савгалаган аьлемет ярасык
давазы ман биргесине, ногай
йырларын эм кобыз тартувларын суьюви ога анасыннан
коьшкен. Асияттынъ анасы Муслимат та Икон-Халк
авылынынъ яшавшылары
арасында йырламага суьетаган, кобыз тартувларын
занъырататаган кыскаяклы
деп белгили эди. Ол этетаган
куллыгын йыр ман бирге,
оьзининъ де, тоьгеректегилердинъ де коьнъиллерин
коьтеринки этип толтыратаган эди. Сондай да йырлавга
аваслык Асиятта да кишкейиннен тувган. Ол, боьтен
де, бурынгы халк йырларын
эсинде сакламага, оларды
йырлап, «янландырмага»
шалысатаган эди. Оьзининъ
балалык эм яслык шаклары
акында Асият С улеймановна бизде редакцияда,
коьп йыллар артта конакта
болганында хабарлаган эди.
«Россия Федерациясынынъ
халк артисткасы» деген ат
берилгенде, Кремльдинъ
Георгиев залында озган
торжестволы амалламада
ол куьшли эм ярасык давазы
ман бурынгы ногай шайири
Шалкийиздинъ шыгармасын йырлап эситтиргени
акында тынълап, биз Асият
Кумратовадынъ рухынынъ
куватына, яшавды эм оьз
миллетин суьювининъ куьшине сукланмай болмадык.
Асият Кумратова бизге де
бурынгы эпостынъ уьзигин
йырлап эситтирди. Онынъ
ярасык, куьшли давазы тек
бизим редакциямыздынъ
тувыл, аьле конъысы редакциялардынъ да аьдемлерин
тоьгерегине йыйды. Сыйлы
ердесимиздинъ нурлы юзи,
куьлемсиревли соьйлеви эм
кажавламалары аьле де эсимизден таймайды. Сондай
да, Элине, халкына алаллык, миллетининъ бактысы
уьшин янавырувлык Асият
Кумратовады савлай яшав
оьктеми болатаган Асият
Сулеймановнадынъ сосы
ийгилиги, соьзсиз де, баьриси уьшин коьнъил, йыр, саз
байрамы болды. Сол куьн
коьплеген кутлавлар, юрек
туьптен шыккан сагынувлар
йыршыга телефон аркалы
да токтавсыз туьсип турдылар.
— Бизим Асият — ер юзининъ туьрли юртларында
яшайтаган савлай ногай халкы уьшин шынты маданият
юлдызы, онынъ таварыхы,
намысы. Бизим, онынъ ювык
аьдемлери — синълилери,
йиенлери уьшин Асият аьр
дайым оьз халкын суьювде,
онынъ оьрленуьви уьшин
каьрлевде уьлги болып калаяк. Биз сыйлы аьптемиз
бен оьктемсиймиз, оны айлак суьемиз эм исси, баа
коьремиз. Узак оьмирди
сага, Асият! — деп оьзининъ
эм тувганларынынъ атыннан
кутлавларын эм сагынувларын Икон-Халк авыл орта
мектебининъ окытувшысы
Лариса Якубовна Джемакулова билдиреди.
Байрам кеш лигининъ
ызында айтувлы йыршы
оьзин хошлаган, кутлаган,
сыйлавын билдиргенлердинъ баьрисине де оьзининъ разылыгын билдирди.
А.С.Кумратовадынъ мерекелик кешлигинде Дагестаннынъ Мурад Кажлаев атлы
симф ониялык оркестри,
опера эм балет театрынынъ
балет труппасы, «Айланай»
80 йыллык мерекесине багысланып, Махачкаладынъ
опера эм балет театрынынъ меканында байрам
кешлиги озды. Кыралымыздынъ туьрли юртларында
яшайтаган ногай эм оьзге
тюрк халкларынынъ суьйикли йыршысын кутламага
Астрахань областиннен,
Карашай-Шеркеш Республикасыннан, Ставрополь
крайыннан, Дагестаннынъ
Ногай районыннан коьплеген конаклар йыйылган
эдилер. Сыйлы конаклардынъ арасында Дагестан
Республикасынынъ Халк
Йыйынынынъ депутатлары, Правительстводынъ
агзалары, муниципал власть
органларынынъ, ямагатшылык организацияларынынъ,
яратувшылык интеллигенциясынынъ элшилери, Асият
Сулеймановнадынъ тувганлары эм ювыклары бар
эдилер.
Байрам амалламасында
мерекешиди Дагестан Республикасынынъ маданият
министрининъ орынбасары
Мурад Гаджаев кутлады.
— Баалы Асият Сулеймановна! Узак йыллардынъ
Оьзининъ эм Дагестаннынъ Ногай район администрациясынынъ басшысынынъ атыннан йыршыды
басшыдынъ орынбасары
Баймагомед Ярлыкапов кутлады.
— Сыйлы Асият Сулеймановна! Оьзимнинъ эм
Ногай районынынъ администрациясынынъ атыннан
Сизди мерекенъиз бен ак
юректен кутлайман! Сизинъ
кеспилик аьрекетинъиз республикадынъ саз оьнершилигининъ оьктеми, ногай
халк маданиятынынъ энъ
йогары етимиси болады.
Уллы зегенлигинъиз эм яратувшылыгынъыз аркалы
Сиз халктынъ суьювин эм
сыйлавын тапкансынъыз.
Коьп йыллардан бери Сиз
аьле ямагатшылык куллыкты да юргисткенсинъиз, бир
неше кере Махачкаладынъ
кала Советининъ депутаты,
Дагестаннынъ Ямагатшылык палатасынынъ агзасы
кебинде оьз аьрекетинъизди
халктынъ маьселелерин шешуьвге де караткансынъыз.
Сыйлы Асият С улеймановна, баьри оьрметли
атларга Сиз Элимизге, халмирди, берк ден савлыкты
сагынамыз! — деп айтылады
Ногай район администрациясынынъ басшысынынъ
кутлавында.
— Буьгуьн мен суьйикли
тетейимди йиени кебинде де, Карашай-Ш еркеш
Республикасынынъ Ногай
район администрациясынынъ элшиси кебинде де
кутлагым келеди. Баалы
Асият Сулеймановна! Сиз
ногай оьнерш илигининъ
шынты уллы юлдызы деп
саналатаганынъыз босына
тувыл. Сизинъ савлай яшавынъыз эм яратувшылыгынъыз ногай халкына алал
кызмет кылувдынъ, онынъ
маданият байлыгын саклавдынъ эм оьрлендируьвдинъ
яркын уьлгиси болады. Сизинъ шалысувынъыз аркалы ногайдынъ йыршылык
тувшылыгынъыз аркалы
коьплеген аркалар ногай
тилин суьйип эм баалап
уьйренгенлер. Баалы Асият
Сулеймановна, Сизинъ уллы
зегенлигинъиз энди де узак
йылларды халкымыздынъ
маданият — анъ-анъламлык-эдаплык янланувына
себеп этер, деп сенемиз!
— деди оьзининъ кутлав
соьзинде Ногай муниципал
районынынъ басшысынынъ
орынбасары Рустам Кумратов.
А й т п а г а т и й и с л и ,
А.С.Кумратовады кутламага айтувлы йыршыдынъ
коьплеген тувганлары эм
тукым-кардашлары барган
эдилер. Тувган авылынынъ,
киш кей элининъ, Карашай-Шеркеш еринде яшайтаган бавырдасларынынъ,
савлай ногай халкынынъ
ногай фольклор-этнографиялык ансамбли, Ногай
оькиметлик халк саз алатлар оркестри, Ногай драма
театрынынъ артистлери
катнастылар. Олар байрам
кешлигин боьтен де шатлыклы эм эстеликл и эттилер.
Элбетте, Асият Кумратовадынъ оьзининъ йырлавы
да йыйылганлардынъ коьнъиллерин оьр этти. А ногай
халкынынъ шынтылай да
гимни болган «Ногай Эл»
йыры баьрисининъ де юреклеринде йогары коьнъилликти, оьктемли сезимлерди
тувдырды.
К.НАЙМАНОВ
Источник: riakchr.ru

Опубликовал(а)kchr24
Предыдущая запись
«ШОЬЛДИНЪ АЛАЛ УЛЫ»
Следующая запись
«ТАВАРЫХКА ДАН БОЛЫП, о о ЯЗГАН ЯЗУВ ИОИЫЛМАС’M it t»