ТО ЛЫ О ЬЛШ ЕМ ИНДЕ ТО ЛТЫ РЫ Л ГА Н ЛА Р
10
Янъыларда Карашай-Шеркеш юртынынъ Басшысы Рашид Темрезов регионлык Правительствосынынъ агзалары ман йыйылыс озгарды. Онынъ барысында 2019 йылда миллет проектлерин таралтув эм 2020 йылга эсаплар акында соравлар тергелдилер. Миллет проектлерин таралтув Россия Федерациясынынъ Президенти Владимир Путин мен салынган стратегиялык эсап болатаганын Рашид Темрезов белгиледи. Регионда 10 миллет проект бойынша 45 регионлык программа таралтылады. Тарм аклар бойынш а […]
d182d0be d0bbd18b d0be d18cd0bbd188 d0b5d0bc d0b8d0bdd0b4d0b5 d182d0be d0bbd182d18b d180d18b d0bb d0b3d0b0 d0bd d0bbd0b0 d180 60b1f73e98469 - ТО ЛЫ О ЬЛШ ЕМ ИНДЕ ТО ЛТЫ РЫ Л ГА Н ЛА РНациональные языки
Новости КЧР
САКАМАНЛАР УЬШИН КЕСПИЛИК ОКЫТУВ
10
««Демография» миллет проектининъ «Ясы уьйкен арка» республикалык проектининъ калыбында 2020 йылда Карашай-Шеркеш юртында кеспилик окытувга эм косы мш а кеспилик билимлендируьвге ясы уьйкен аркадынъ саныннан 148 аьдем йиберилеек. Оннан баска болып, «Д ем ограф ия» м иллет проектининъ «Кыскаяклыларды куллык пан аьжетсизлевге себеп этуьв — уьш йылга толмаган яслы балалар уьшин школа алдындагы билимлендируьвди аьжетсизлев» […]
d181d0b0d0bad0b0d0bcd0b0d0bdd0bbd0b0d180 d183d18cd188d0b8d0bd d0bad0b5d181d0bfd0b8d0bbd0b8d0ba d0bed0bad18bd182d183d0b2 60b1f73ab0c35 - САКАМАНЛАР УЬШИН КЕСПИЛИК ОКЫТУВНациональные языки
Новости КЧР
СЫЙДЫ СЫКТАП АЛМАЙДЫЛАР
10
О, сен, инсан! Ким бу деп сорасанъ, Бу дуныядынъ яратылган кулыман, Мактанмайман, асылымды айтайым: Ногайымнынъ кишкенекей улыман!» Суюн КАПАЕВ. Кайсы ха л кты нъ да заманды белгилейтаган, оьз миллетининъ зегенлигин коьрсетип билетаган, оьмир-оьмирди оьтип келетаган тарихлик баалыклары ман оьктемсийтаган, оьрметлейтаган аьдемлери бар. Эне сондай бавырдасларымыздынъ бириси — тек тукымын тувыл, халкын айттырган Баислардынъ тувдыгы Яхъядынъ […]
d181d18bd0b9d0b4d18b d181d18bd0bad182d0b0d0bf d0b0d0bbd0bcd0b0d0b9d0b4d18bd0bbd0b0d180 60b1f7364bb0c - СЫЙДЫ СЫКТАП АЛМАЙДЫЛАРНациональные языки
Новости КЧР
КЧР БАСШ Ы СЫ ВЕТЕРАНДЫ КУТЛАДЫ
10
арашай-Шеркеш , есп уб л и касы н ы н ъ Б а с ­ ш ы сы Р аш ид Тем резов Уллы Ат алы к кавгасы ны нъ вет ераны , Ч ер кесскт и н ъ я ш ав — шысы Аф анасий Пет ­ рович Солнышкинди 100 йы ллык мерекеси мен […]
d0bad187d180 d0b1d0b0d181d188 d18b d181d18b d0b2d0b5d182d0b5d180d0b0d0bdd0b4d18b d0bad183d182d0bbd0b0d0b4d18b 60b1f730172d6 - КЧР БАСШ Ы СЫ ВЕТЕРАНДЫ КУТЛАДЫНациональные языки
Новости КЧР
й ы л л а р д ы н ъ б о й ы н д а КЕПЛЕНГЕН КЕСПИЛИК УСТАЛЫК
10
Аьр йыл сайы н он экинши январьде Россия прокуратурасынынъ куллыкшылары эм кызмет кылувшылары оьзлерининъ кеспилик байрамларын белгилейдилер. Сол куьн босына сайланмаган. 1722 йылдынъ 23 январинде (янъы эсаплав ман 12 январьде) оькиметимиздинъ императоры Уллы Петр оьз указы ман сенатта генерал-прокурордынъ ис орынын беркиткен, соны ман россиялык прокуратура институтынынъ кепленуьвине себебин тийдирген. Эм мине 300 йылга ювык […]
d0b9 d18b d0bb d0bb d0b0 d180 d0b4 d18b d0bd d18a d0b1 d0be d0b9 d18b d0bd d0b4 d0b0 d0bad0b5d0bfd0bbd0b5d0bdd0b3d0b5d0bd d0bad0b5d181d0bf 60b1f7293ed8f - й ы л л а р д ы н ъ б о й ы н д а КЕПЛЕНГЕН КЕСПИЛИК УСТАЛЫКНациональные языки
Новости КЧР
МИЛЛЕТЛЕР АРА АЙКАСЛАРДЫ ТЕРГЕВДИНЪ ТАМАМЛАРЫ
10
Янъыларда Черкессктинъ Правит ельст во уьйинде Карашай-Шеркеш Республикасынынъ миллетлер ислери, коьлемлик коммуникациялар эм баспа бойынша министерствосынынъ уйгынлавы ман республикам ы зда миллетлер ара айкасларды мониторинглевдинъ тамамларын презентациялав озды. Амалламада КЧР миллетлер ислери, коьлемлик коммуникациялар эм баспа бойынша министрининъ борышларын толтырувшы Ислам Хубиев, министрдинъ орынбасары Сергей Гузко, КЧР-да терроршылыкка карсы комиссиясынынъ аппаратынынъ басшысы Валерий Степанов, тергевлерди […]
d0bcd0b8d0bbd0bbd0b5d182d0bbd0b5d180 d0b0d180d0b0 d0b0d0b9d0bad0b0d181d0bbd0b0d180d0b4d18b d182d0b5d180d0b3d0b5d0b2d0b4d0b8d0bdd18a 60b1f2b5d825f - МИЛЛЕТЛЕР АРА АЙКАСЛАРДЫ ТЕРГЕВДИНЪ ТАМАМЛАРЫНациональные языки
Новости КЧР
КАНАГАТЛЫ БЕЛГИ БЕРИЛДИ
10
лыкты бажарадылар. Айтпага, оьзлик йолыгып алув уйгынлап, сонда соравды тергейдилер. Ол зат аьризелевшилердинъ соравларын тез огына шешуьв мырат пан озгарылады. Суьйтип, былтырдынъ он эки айынынъ ишинде Управлениединъ ис орынлардагы кисилерине 1689 аьризе туьскен. Олардынъ 291 Управлениединъ аппаратында, 1398 туьзилислик подразделениелеринде. Сондай болып, РФ ФССПсы ны нъ КЧР бойы нш а Управлениесининъ етекшиси — республикамыздынъ бас […]
d0bad0b0d0bdd0b0d0b3d0b0d182d0bbd18b d0b1d0b5d0bbd0b3d0b8 d0b1d0b5d180d0b8d0bbd0b4d0b8 60b1f2af1a862 - КАНАГАТЛЫ БЕЛГИ БЕРИЛДИНациональные языки
Новости КЧР
ИСЛЕРИ ЭМ АВЫР ЭМ ЯВАПЛЫ
10
Быйылдынъ 22 канът а р ы н д а Россия М В Д -с ы н ы н ъ « А д ы — г е -Х а б л ь » М О -сы н д а эст е л и кл и ам ал л ам а озды. «Студентлик десант» Савлайроссиялык акциясынынъ калыбында […]
d0b8d181d0bbd0b5d180d0b8 d18dd0bc d0b0d0b2d18bd180 d18dd0bc d18fd0b2d0b0d0bfd0bbd18b 60b1f2a8c8e0d - ИСЛЕРИ ЭМ АВЫР ЭМ ЯВАПЛЫНациональные языки
Новости КЧР
ОКРУГТА — ЯНЪЫ ВАЬКИЛ ЭЛШИ
9
Д уьйсемби куьн Пятигорскта РФ Президентининъ Администрациясынынъ Басшысынынъ орынбасары Владимир Островенко СКФО-да РФ Президентининъ ваькил элшиси Юрий Чайка ман округтынъ субъектлерининъ басшыларын таныстырды. Амалламада Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Басшысы Рашид Темрезов, СКФО субъектлерининъ регионлык законшыгарувшылык йыйынларынынъ председательлери, бас федераллык инспекторлар, право саклав органларынынъ элшилери эм СКФО-да РФ Президентининъ ваькил элшисининъ аппараты катнастылар. «Юрий Яковлевич — компетентли, яваплы […]
d0bed0bad180d183d0b3d182d0b0 d18fd0bdd18ad18b d0b2d0b0d18cd0bad0b8d0bb d18dd0bbd188d0b8 60b1f28704ec6 - ОКРУГТА - ЯНЪЫ ВАЬКИЛ ЭЛШИНациональные языки
Новости КЧР
Халкъла арасы байламлылыкъ бегир ючюн
9
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид бу кюнледе Москва шахарда Эресей Федерацияны субъектлерини башчыларыны советини ишине къошулгъанды. Совет кесини ишин РФ-ны Тыш къралланы ишлерини хакъындан министерствосунда бардыргъанды. МИД-ни тамадасы Сергей Лавров халкъла арасы муниципал байламлылыкъны тамалларын тинтиб, ала бла шагъырей болургъа теджеди. Ол иш халкъла арасы байламлылыкъны нюзюрлю федерал программаланы бирине къошаргъа мадар боллугъу бла къаллыгъына […]
d185d0b0d0bbd0bad18ad0bbd0b0 d0b0d180d0b0d181d18b d0b1d0b0d0b9d0bbd0b0d0bcd0bbd18bd0bbd18bd0bad18a d0b1d0b5d0b3d0b8d180 d18ed187d18e 60b1efd613996 - Халкъла арасы байламлылыкъ бегир ючюнНациональные языки
Новости КЧР